വാട്സ്ആപ്പ് അഡ്മിൻമാരേ; നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണോ?

പാവം, എത്ര നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു അയാൾ ആ WhatsApp group ഉണ്ടാക്കിയത്! പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂളിലെ പഴയ സഹപാഠികളുടെ ഗ്രൂപ്പ്. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പിൽ സ്വയം ചേരാനുള്ള ലിങ്കും (invite link) നൽകി.

Read more